Hatályos 2022. február 21. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy rögzítse az AMBRIEL Zsuzsa elérhetőségét biztosító http://egeszsegvarazs.hu domainek (a továbbiakban Weboldal) adatkezelését.
I.2. A II. pontban részletezett Adatkezelő az Ön személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival (a továbbiakban GDPR), – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (a továbbiakban Grt.), – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban Ektv. tv.), – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV törvény (a továbbiakban Fgytv.) – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint – egyéb, adatvédelmi vonatkozású jogszabályok alapján kezeli.
I.3. Az adatkezelő biztosítani szeretné Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak bizalmas és jogszerű kezelése kiemelt fontosságú számára.

1.4. Alapelvek az adatkezelés során:
 az ön személyes adatait jogszerűen és tisztességesen kezelem,
 A személyes adatait meghatározott céllal, és jogszerűen gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:
 a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

1.5. Az Ön személyes adatait az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, kizárólag a szükséges mértékig kezelem.
2. Az adatok kezelője: Balázsfalvi Gusztávné
Székhely/postázási cím: 9789. Sé, Petőfi Sándor utca 16. sz.
Adószám: 8341752174
Kapcsolat: balazsfalvinezsuzsa@gmail.com

3. Az adatok kezelése
Email-feliratkozás. A weboldalon lehetősége van feliratkozni az email-listára. Ebben az esetben Ön önkéntesen hozzájárul az alábbi adatok kezeléséhez: keresztnév, email cím, telefonszám. Az email listáról a bármikor lehetősége van Önnek leiratkozni.
Üzenet küldés a Kapcsolat oldalon keresztül. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.
Az űrlapon nevet, telefonszámot és email címet kérek megadni. Ezeket az adatokat az Ön előzetes hozzájárulása alapján kezelem.

4. A látogatók adatait azért kezelem:
 hogy biztosítsam a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működtetését,
 hogy mérni tudjam a látogatottságot,
 kapcsolatot tudjak létesíteni a felhasználókkal,
 rendszeres, üzeneteket, hírlevelet tudjak küldeni az oldal látogatóinak.
A felhasználók által megadott adatot bizalmasan kezelem, azt harmadik fél számára nem adom ki.

5. Az Ön jogosultságai
Hozzáférési jog
 Amennyiben Ön szeretne információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól, ezt a törvényi szabályozás során ezt Ön bármikor megteheti. Ebben az esetben kérem, hogy Vegye fel velünk a kapcsolatot. A törléshez való jog Önnek jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez. A helyesbítés joga Önnek joga van a személyes adatai módosítását kérni, amennyiben azok időközben megváltoztak, ha az adatok hiányosak, ill. azok bármilyen okból helytelenek vagy azok pótlásra szorulnak.
Hordozhatósághoz való jog
 Amikor az Ön adatait személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatait az általánosan használt és gép által tárolt, olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.

Az ellenvetés joga

 A feldolgozás ellen jogos érdek alapján Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ebben az esetben nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását. Kivéve abban az esetben, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, illetve arra a jogi kárigény következtében szükségünk van.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga

 Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le: e-mailben a balazsfalvinezsuzsa@gmail.com címre írt kérelme alapján, illetve postai úton levél formájában.
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
 (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jóváhagyása. A megadott adatokat a felhasználó írásbeli kérésére 10 napon belül töröljük.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap:https://naih.hu/

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbítás és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6. Cookie-k használata
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 20.§-a előírásai nyomán előzetesen tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat használunk. Az Info tv. 14-22.§-a szerinti jogok a cookie-k kapcsán Önt is megilletik.
A honlapunk használatával elfogadja e teljesítmény cookie használatát. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Mik a cooke-k?
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el az Ön számítógépén vagy eszközén. Feladatuk az információgyűjtés, pl. megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amelyek könnyebbé teszik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
A szükséges cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit, nélkülük a szolgáltatások nem működnének.
Teljesítmény cookie: információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan használja weboldalunkat. Nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
Használatot segítő cookie: különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve, hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
7. VII. Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések irányadóak.
Fenntartom a jogot, hogy a jelen Szabályzatot saját döntésem alapján, illetve az adatkezelési szabályok és a hatósági rendelkezéseknek megfelelően azt felülvizsgáljam, és az érintett regisztrált személyek előzetes e-mail értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsam.
A Szabályzat mindenkor hatályos változata a weboldalon elérhető.
Balázsfalvi Gusztávné